WELKOM

ZIEKENBEZOEK
Wilt u graag bezoek van een priester, dan kunt u dit aanvragen bij kapelaan Miguel. Samen kunt u dan kijken wanneer het bezoek gewenst is. U kunt kapelaan Miguel bereiken op 06-2650 8619.

VOEDSELBANK

De voedselbank is dankbaar voor elke bijdrage die wij -door u- leveren. Ze zijn blij met producten die langer houdbaar zijn. Producten in blikken of potten, pasta, rijst, olie, etc. Helaas mag de voedselbank geen alcohol uitgeven.
SEVENUM: In de Mariakapel. Deze is dageijks geopend.
KRONENBERG: In de Theresiakapel tijdens de H. Mis
Dank u wel voor al uw gulle giften.

CHRISTELIJKE MEDITATIE
In een wereld vol met lawaai hebben we ruimtes met stilte nodig. Ik denk dat we allemaal wel eens de ervaring hebben gehad van het binnen lopen in een kerk of een abdij en de stilte gemerkt hebben. Het is een indrukwekkende ervaring, we voelen ons veilig, rustig en welkom. Je mag er zijn, er is geen haast, er zijn geen eisen. Een plaats om jezelf te leren kennen, een plaats van gebed. Maar hoe doe je dat?
Het christendom heeft een schat van meer dan 2000 jaar traditie aan gebed waaruit we kunnen putten om te leren onszelf te openen voor God en de naaste.
Kapelaan Miguel laat ons kennismaken met het gebed.
Je bent van harte welkom op donderdag 5 oktober om 19.30 uur in het parochiehuis in Sevenum.

JA EN NEE TEGELIJK
Matteüs 21,28-32
Onze kronkelige wegen.  Ons pad, de weg die we gaan door het leven is niet recht. Maar is dat erg? We horen dat ook God niet rechtlijnig is.
Wanneer in de H. Schrift sprake is van twee broers, zoals vandaag, of twee zussen, dan blijken die dikwijls elkaars tegenpolen te zijn. Denken we aan de oudste en de jongste zoon en zondag in het evangelie de twee zonen die gevraagd worden te gaan werken in de wijngaard. Die tegenpolen zijn dan twee kanten van het leven en meestal vinden we die beiden terug bij onszelf
Ook de evangelielezing van zondag houdt ons op die manier een spiegel voor: ‘Ik zeg nee, en ik doe ja; en soms zeg ik ja en doe dan nee’. Als we eerlijk zijn, dan zullen we moeten erkennen, dat ons dit nogal eens overkomt.
Het meest bekende ja-woord dat mensen elkaar geven, is het ja-woord bij de huwelijkssluiting. En ik ben ervan overtuigd – ik heb het al vaak horen klinken – dat een bruidspaar dan ook met heel hun hart meent wat men zegt. Maar ik weet ook dat later, soms veel later, mensen moeten erkennen, dat hun ja toch vermengd was met een nee. Want in de praktijk van alledag merk je pas hoe een ja, dat met de mond is uitgesproken in feite nog veroverd moet worden, veroverd op jezelf. En dat betekent dat je leven meestal gekarakteriseerd wordt door een ja en nee tegelijk.
Dit besef kan ons tot bescheidenheid brengen. We zijn niet helemaal goed of helemaal slecht; we zijn het beide. En wat geldt voor onszelf geldt zeker ook voor de ander en voor de wereld waarin we leven.
Want daar gaat het ook over in de lezingen van zondag. We hebben nogal gemakkelijk een oordeel klaar; we weten zo goed wat er bij de ander aan mankeert. We delen onze wereld in in goed en slecht, in zwart en wit, en we vergeten gemakshalve dat het onkruid en de tarwe meestal samen opgroeien.
Rechtlijnigheid is niet goed, doet onrecht aan mensen die ja en nee zijn. God volgt daarom een andere weg. Hij geeft ruimte, nodigt uit en is zelfs blij, wanneer wij eerst nee zeggen en achteraf tot bekering komen.
Nadenken over de weg die we gaan, soms inzien dat we een verkeerde weg gaan en dan terugkeren op onze weg of nieuwe wegen gaan, het kan een eerlijke poging tot bekering zijn. Het gaat om een groeiproces, waarin we de tegenstellingen ook bij onszelf leren verzoenen. En zo’n groeiproces is nooit rechtlijnig.

PATER PIO GEBEDSGROEP
Op 12 oktober 2023 viert de gebedsgroep van Pater Pio uit Sevenum haar 20-jarig bestaansfeest. Om 18.30 uur vindt, zoals gebruikelijk de viering van de Heilige Eucharistie plaats in het parochiehuis van de Heilige Fabianus en Sebastianus te Sevenum.
Na de feestelijke viering van de Heilige Mis, bidden de leden van de gebedsgroep bij het uitgestelde Allerheiligste. Men bidt voor de Paus, de bisschoppen, priesters en diakens. En voor alle Pater Pio gebedsgroepen, voor alle parochiegemeenschappen, diaconaat en religieus leven, maar ook voor de eigen noden. Er bestaat ook de mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Na afloop is er in het parochiehuis nog een feestelijk samenzijn en gelegenheid tot het kijken van een film over het leven van Pater Pio

WIE ALLEEN LOOPT RAAKT DE WEG KWIJT

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Een hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt –
Wie dan valt,
heeft niemand om haar op te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Haar kola eet ze alleen.
Ze heeft twee voeten,
ze heeft alleen maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen.

In de gemeenschap
heeft ieder duizenden handen,
heeft ieder duizenden voeten,
loopt niemand ooit alleen.
Patrice Kayo, Kameroen

NEDERLANDSE PAUS OPENT NIEUWE SEIZOEN ACADEMIE ROLDUC

De enige Nederlandse paus in de geschiedenis staat vrijdag 6 oktober centraal tijdens de start van het nieuwe seizoen van de lezingenreeks Academie Rolduc. Kerkhistoricus Mgr. dr. Paul Hamans houdt dan in Abdij Rolduc een lezing over de in Utrecht geboren paus Adrianus VI.
Deze paus leefde tijdens de renaissance, eind 15e en begin 16e eeuw. Deze tijd markeerde een cultuurbreuk, waarin kerk en samenleving uiteengingen, de eenheid van God en wereld brak en mensen zich bewust werden van hun individuele eigenheden en rechten. In het kielzog van deze revolutionaire breuk, scheurde ook de Kerk, die vanwege mistoestanden toe was aan een hervorming. Dit leidde uiteindelijk tot de Reformatie. Paus Adrianus zag de mistoestanden en trad als priester, geleerde, politicus en paus hiertegen op. Hij riep op tot hervorming. Het ontbrak hem niet aan goede wil, maar zijn pontificaat was te kort om zijn goede bedoelingen vrucht te laten dragen. 
De bijeenkomst van Academie Rolduc vindt plaats op vrijdag 6 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade. Aanvang 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

OKTOBER = SYNODEMAAND
Gedurende de hele maand oktober vindt er dit jaar in Rome een bijzondere bijeenkomst plaats. Na een lange voorbereidingsperiode wordt daar van 4 tot en met 29 oktober een algemene bisschoppensynode gehouden. Honderden bisschoppen en adviseurs van over de hele wereld komen dan naar Rome om samen met de paus te praten over de toekomst van de Kerk.
De synode gaat over het thema synodaliteit. Op initiatief van paus Franciscus wordt dan gesproken over de vraag hoe allerlei geledingen binnen de Kerk meer betrokken kunnen worden bij het uitdragen van het geloof. De afgelopen jaren heeft er al een wereldwijd traject plaatsgevonden, waarbij gelovigen en ook niet-gelovigen konden meepraten over de manier waarop de Kerk zich in deze tijd het beste kan presenteren. In alle bisdommen hebben er enquêtes en gespreksbijeenkomsten plaatsgevonden.
Begin dit voorjaar is er per continent over de resultaten van die ontmoetingen gesproken. De belangrijkste conclusies daarvan zijn samengevat in een document dat als uitgangspunt dient voor de bijeenkomst van de bisschoppen en de paus. Namens Nederland neemt hulpbisschop Mgr. Ted Hoogenboom van Utrecht hieraan deel. Volgend jaar oktober vindt het vervolg op deze synode plaats.