WELKOM

 

OVERLEDEN

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Dhr. Wim Aerts, Venweg 17, Kronenberg in de leeftijd van 81 jaar.
Dat hij moge rusten in vrede.

KAPEL HOOGBROEK

Op dinsdagavond 30 mei zal bij goed weer om 18.30 uur de H. Mis gevierd worden bij de kapel ‘Hoogbroek’, voorafgaande vindt het Rozenkransgebed plaats bij deze kapel. Ook hier is iedereen welkom.
Om verwarring te voorkomen wordt bij slecht weer om 17.45 uur de klok geluid, de H. Mis vindt dan in het parochiehuis plaats.

PINKSTEREN; LAAT HET MAAR WAAIEN

De eerste christenen waren mensen van en in de wind, zo leert ons het Pinksterverhaal. 

Mensen van de wind
De wind. Hij is storm én zachte zomerbries, kil en warm, bijtend en helend, verfrissend en zuiverend, stuwend en hinderend, bedreigend en vernieuwend: de wind is het allemaal.
Aan die wind moest ik denken toen ik de afgelopen dagen in de oude teksten las over de eerste christelijke geloofsgemeenschappen. Merkwaardig hoe die eerste christenen in de wind stonden en in de wind durfden gaan staan. In alle soorten wind. Ze waren als het ware mensen van en in de wind. Zoals ze mensen waren van de weg. Want het is op de weg dat de wind waait.
Stormwind
Ze waren mensen in de stormwind. Vervolgd, bedreigd, uit hun huizen verdreven, in de gevangenis geworpen, gestenigd, op de vlucht gejaagd. Het is niet toevallig maar juist typisch dat aan ‘vluchtelingen’ voor het eerst de naam ‘christenen’ werd gegeven.
Waar leidde de Geest van Jezus de vroegste christenen naartoe?
Mensen in de stormwind. Maar ook mensen staande in een verfrissende zuiverende, vernieuwende wind. Die wind stak op, vertellen ze in die oude teksten, dikwijls onverwacht, op plaatsen waar ze het niet verwachtten, op een wijze die ze niet verwachtten, heel ongewoon, verbazingwekkend, niet-te-geloven voor de gelovige joden die ze waren. Ze waren mensen van de tempel, de Schriften, de Thora, van het door God uitverkoren volk, en nu werden voor hun ogen ‘heidenen’, niet-Joden, Grieken, onbesnedenen, gegrepen door de Geest van de Verrezen Heer.
Wonderwerken
Ze konden het niet loochenen, het gebeurde onder hun ogen, tot hun verrassing en grote verbazing. Het was bedreigend. Vaste zekerheden bleken niet langer te kloppen. Sommigen werden bang, anderen keken verrast en blij verwonderd naar wat gebeurde. Ze zagen ‘Gods wonderwerken’, zeggen de oude teksten.
En dus kwamen ze samen, brachten verslag uit over wat ze meemaakten. Ze overlegden samen, probeerden te verstaan wat niet te verstaan was, verschilden van mening, probeerden elkaars ervaring toch te begrijpen. Waar leidde die Geest van Jezus hen naartoe? Moesten die ‘onbesnedenen’ niet besneden worden? Moesten die niet het heilige joodse geloof overnemen? En de reinigingswetten? Werd alle voedsel ‘rein’? Ook voor hen? Het werd een moeilijke onderscheiding.
Pinksterfeest
Maar ter plaatse, op het terrein, daar waar het leven geleefd werd, waar de vragen ontstaan waren, en waar de wind waaide, ontstonden ook de antwoorden. Velen kozen resoluut om in die waaiende wind te gaan staan. Ze verkozen zich niet terug te trekken in de veilige beschutting van het gekende, van wat altijd was geweest.
De wind waait nog altijd, nu zoals toen
Toch wilden ze ook verbonden blijven met de ‘thuisblijvers’. Ze luisterden naar wat er op het terrein gebeurde, probeerden het te verstaan, en vertrouwen te hebben in wat zich zo onverwacht aan hen openbaarde. Ze bleven in de wind, ook al wisten ze niet vanwaar hij kwam en waar hij heenging. Maar ze herkenden met een schok wat voorheen aan henzelf was gebeurd, op dat Pinksterfeest, in dat bovenzaaltje in Jeruzalem: hoe het hele huis toen werd vervuld als door een hevige wind en hoe ze allen vervuld waren geworden met Gods Geest, met licht uit den hoge en met vurige kracht. Die herkenning werd bepalend: “Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige Geest hebben ontvangen”, zei Petrus.
Bevrijdend
De wind waait nog altijd. Nu zoals toen. Op de weg. Op alle mogelijke wijzen.
Op het eerste gezicht de rust verstorend, oncomfortabel en vervelend. Maar ook bevrijdend, zuiverend, verfrissend, vernieuwend, zalvend, helend, smog en mist en onnodige ballast wegblazend
Laat het maar waaien.
Laten we maar in de wind gaan staan.
Niet bang zijn en vertrouwen.
Laat het maar Pinksteren.

 

INFORMATIEAVOND ISRAEL REIS


Kapelaan Terrence en Kapelaan Marcin nodigen u uit, om samen met hen een reis te maken door Israël van 5 tot en met 17 september. Lopen waar Jezus liep. Waar hij zat. Waar hij preekte. Waar hij geboren werd. Waar hij stierf én verrees. En tegelijkertijd ervaren hoe joden en moslims hier hun eigen heilige plaatsen koesteren. Soms zelfs dezelfde. Israël heet niet voor niets het Heilig Land.
Tijdens onze rondreis bezoeken we bijzondere Bijbelse plaatsen in dit in alle opzichten bijzondere land. We komen op plekken waar anderen niet komen. En genieten tegelijkertijd van de natuur, de lokale keuken en van plaatselijke folkloristische tradities.
Uniek aan deze reis is dat we ook mensen met een verschillende achtergrond ontmoeten die vertellen over hun leven, hun geloof en hun hoop op vrede. Tijdens de reis zijn er diverse
eucharistievieringen op Bijbelse plaatsen.
Op dinsdag 30 mei zal er in het parochiezaaltje van de St. Lambertuskerk te Horst een informatieavond plaatsvinden. Hiervoor is iedereen uitgenodigd

Uit de WENSBOOM kerk Sevenum of Kronenberg

1 Dat ieder mens Gods liefde mag ervaren God is liefde
2 Veel gezondheid en wijsheid
3 Een heleboel gezondheid voor alle mensen
4 Ik zou Jezus nog een keer willen zien