WELKOM

INSTALLATIE DEKEN WILSON VARELA GAVIRIA OP 22 NOVEMBER OM 14.00 UUR

U kunt de installatie volgen via een live stream, klik op onderstaande link:

https://www.deltalimburg.nl/article/4562/Installatie+pastoor-deken+Wilson+Varela+in+Horst+-+LIVE+te+volgen

BIJBELSTUDIE

We bespreken de lezingen van de eerste zondag van de advent waar we opgeroepen worden om waakzaam en alert te zijn. Er staat iets te gebeuren. Het is nog donker maar de eerste kaars wordt ontstoken. We bereiden ons voor op de komst van de Heer.
Zoals altijd zal kapelaan Pierik onze gids zijn.
Lees de lezingen van tevoren door en kijk wat je opvalt.
Eerste lezing: Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8
Psalm 80
Tweede lezing: 1 Kor. 1,3-9
Evangelie: Mc. 13,33-37
U bent van harte welkom op donderdag 26 november om 19.30 uur in het Parochiehuis
De volgende studieavond is: 17 december

CHRISTUS KONING

Zondag wordt het kerkelijk jaar afgesloten en deze laatste zondag van het jaar vieren we Christus Koning van het Heelal. Een kerkelijk hoogfeest. Maar wat vieren we?
De term Christus Koning verwijst naar een van de 3 functies van Jezus als Messias: Koning, Priester en Profeet.
De Bijbelse opvatting van koningschap heeft te maken met leiderschap. Koningen werden gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige leiders zoals David. In de eucharistie van deze zondag wordt zijn verhaal opnieuw gelezen: hoe de jongste zoon van Isaï door God uitgekozen wordt om niet langer herder te zijn van een kudde schapen, maar van zijn volk.
In de Bijbelse geschiedenis falen alle koningen van Israël uiteindelijk in de opdracht om Gods beloofde Koninkrijk te realiseren allemaal, behalve Jezus, dé Koning van Israël.
Dat was ook de aanklacht die Pontius Pilatus hem voor de voeten wierp. En waarop Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Jezus is een koning die rijdt op een ezel, gezalfd wordt door een vrouw, een doornenkroon draagt en aan een kruis genageld wordt. Christus’ heerschappij over het heelal geldt als beeld voor de verhevenheid van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon spant over de hele schepping. Tegelijk drukt dit beeld de oude droom van Israël uit om die heerschappij van rechtvaardigheid en solidariteit hier op aarde overal gerealiseerd te zien.

DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2020

“Zie, ik kom spoedig” is de titel van de adventsretraite 2020. De retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. Het is alweer de dertiende digitale retraite van de jezuïeten.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Nieuw dit jaar
Nieuw zijn de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers aan de retraite krijgen iedere vrijdagavond een link om via Zoom om deel te kunnen nemen aan een geleide meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen de retraitanten in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via: www.ignatiaansbidden.org

VRIJHEID

Wat is vrijheid eigenlijk? Je zou het kunnen omschrijven als: kunnen kiezen en beslissen, maar evengoed ook verantwoordelijk zijn. Vrijheid hoort inderdaad wezenlijk bij mensen. Maar het is voor hen een gave en een opgave.
Is een mens wel vrij? We worden door veel dingen bepaald: biologisch, psychologisch, sociologisch; door wat we weten, denken, zien, horen, door menselijke verhoudingen, enzovoort. Maar een mens kan en moet daar tegenover wel zijn houding bepalen, een keuze maken, er op zijn eigen manier mee omgaan. De mens is een mengsel van vrijheid en bepaald-zijn.
Geen kramp
Om het nog wat ingewikkelder te maken: alle mensen zijn op die manier ‘vrij’. Samenleven met anderen legt ook beperkingen op. De andere mens beperkt mij, maar maakt het ook mogelijk mezelf te worden, in dialoog en communicatie. Menselijke vrijheid stelt je ook voortdurend voor de vraag: Hoe ga ik daarmee om? Hoe eigen en zelfstandig ben ik, kan ik, mag ik, moet ik zijn?
Echt vrij zijn we dus nooit helemaal, ook al zou ik dat willen en handel ik alsof ik dat wel ben. Daarom lijkt mij innerlijke vrijheid zo belangrijk te zijn. Ik zou die vrijheid willen omschrijven als: vrij zijn van jezelf. Je hebt geen zelfverdediging meer nodig, er is geen kramp meer of krampachtig vasthouden, geen angst, geen verkeerde afhankelijkheid of behoefte. Vrijheid begint met vrij-zijn van veel wat ons in zijn greep houdt. Pas dan ben je ook vrij voor….
Relativering
Voordat we op de barricade gaan om onze vrijheid te verdedigen, zouden we ons de vraag moeten stellen: maar wat maakt me onvrij? Dit klinkt als een relativering van de vrijheid en zo is het ook bedoeld. Hoe zou de discussie over vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid eruit zien, als die relativering ook een woordje mee zou spreken? Zouden we dan niet anders met elkaars vrijheid omgaan?
Hans van Leeuwen-jezuïet

GEBED
Heer, laat uw wereld niet afdrijven naar verdeeldheid en verval. Breng het goede in al uw mensen tot leven.
Wij bidden u, Heer, metgezel van allen die de menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid in hart en nieren hebben: nu deze pandemie onze aarde treft, vertrouwen we op U, Heer Jezus, geneesheer van onze zielen en lichamen en vragen U om ons Uw vrede te schenken.
Laten we de Maagd Maria, smeken over onze aarde en haar bewoners te waken en ons bij te staan met haar moederlijke tederheid, zodat wij de waardige erfgenamen mogen zijn van de heiligen die ons voorgingen.
Amen.
(Ingezonden door een parochiaan)

ALS JE VAN IEMAND HOUDT
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.
Dietrich Bonhoeffer

ONS GELOOF

Het Christelijke geloof is zo moeilijk, maar oh zo mooi! Het is lastig uit te leggen waarom we geloven. God is de schepper van hemel en aarde, Hij is de schepper van jou en mij. En Hij heeft ons gemaakt tot Zijn evenbeeld. Jij bent perfect, precies zoals je zijn moet. God houdt van jou.
We worden geboren als mens, maar in de doop, sterven we en worden we geboren in de Geest. Dan begint ons leven pas: in Christus en Christus in ons. Onze zonden worden vergeven en we leven in en met de Geest van God. Wetende dat je niet alleen ben, dat er altijd iemand is die je helpt en je bijstaat in moeilijke tijden, wetende dat er iemand is die zo onvoorwaardelijk van je houdt – die realisatie brengt zoveel vreugde in je hart, die vreugde wil je nooit meer kwijt, die wil je voor altijd voelen, en mooier nog, die vreugde wil je delen!
En dan gaan we weer terug naar het begin: Ons geloof is moeilijk en mooi tegelijkertijd. Om het beter te begrijpen kunnen we ons verdiepen in een aantal feiten, kunnen we de Bijbel lezen, kunnen we Jezus door de evangeliën leren kennen, kunnen we bidden tot onze Vader en voordat we het weten, zitten we in een relatie; een liefdevolle relatie tussen Vader en kind. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en als je je realiseert dat je met alles bij Hem mag komen, met je zorgen, met je zonden, met je dankbaarheid – als al de kennis die je vergaard hebt in je hoofd afzakt naar je hart en je Zijn liefde eenmaal gevoeld hebt, dan realiseer je je dat het geloof inderdaad oh zo mooi is. En moeilijk? Ach, dat valt dan eigenlijk ook wel mee.

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen:
blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Draag een mondkapje in de kerk. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.
Verder vragen we u om bij binnenkomst te registreren. Voor ieders veiligheid vragen we u om zo gespreid mogelijk in de kerk plaats te nemen. Niet alleen in het middenschip, maar ook in de zijbeuken. En u kunt altijd gebruik maken van de H. missen door de week.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn.
Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.

QUOTE

Het christelijk geloof is een bewering die – als ze onwaar is – onbelangrijk is, en – als ze waar is – oneindig belangrijk. Het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.C.S. Lewis