WELKOM

HEILIG VORMSEL 2019/20

VormselAan de ouders van kinderen, die woonachtig zijn in Sevenum, maar elders op school zitten.

De voorbereidingen voor het H. Vormsel zijn alweer opgestart, in samenwerking met de scholen en de werkgroep H. Vormsel.

Kinderen die in Sevenum woonachtig zijn maar elders op school zitten, worden niet automatisch benaderd. Het is echter evengoed mogelijk om hieraan deel te nemen.

Het H. Vormsel vindt plaats op:

Vrijdag 6 december 2019 in de kerk van Sevenum

In de voorbereiding naar het H. Vormsel is er een informatieavond voor ouders op:

Donderdag 29 augustus om 19.30 uur in het Parochiehuis van Sevenum

U kunt uw kind pas ná 29 augustus opgeven.

Verdere data om alvast in de agenda te zetten: de vormsel lessen beginnen op donderdag 5 september na schooltijd in de kelder van het parochiehuis en de onderverdeling van de taken is op maandag 9 september om 19.30 uur.

SECRETARIAAT GESLOTEN

SecretariaatVanwege Kermis zal het secretariaat gesloten zijn op maandag 17 juni. Misintenties voor zaterdag 22 juni tot vrijdag 28 juni kunt u opgeven vóór vrijdag 14 juni 12.00 uur. Dit kan via een briefje in de brievenbus van het parochiehuis of via e-mail: info@parochie-sevenum.nl

 

SACRAMENTSPROCESSIE OP ZONDAG 23 JUNI

Processie SevenumDe Eucharistie is een van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de eucharistie te vieren: Sacramentsdag. In de wereldkerk valt deze dag op de tweede donderdag na Pinksteren, maar in de Nederlandse kerkprovincie wordt die dag op de daaropvolgende zondag gevierd, 

Traditioneel trekt op die zondag de sacramentsprocessie door de straten van Sevenum op 23 juni in 2019. De straten en kapellen zijn dan versierd, muziek en vaandels, parochianen, misdienaars, acolieten en communicantjes trekken biddend en zingend voorbij. De stoet wordt gesloten door de kapelaan die het Allerheiligste draagt. Een processie is een viering, die nog maar in weinig parochies leeft. Sluit u aan bij de processie en houdt de traditie levend.

Dit jaar is de route het zelfde als vorig jaar.

Processie route

Kerk – Raadhuisstraat – Maasbreeseweg -Schoutstraat

1e stop Sevenheym (rond 10.30 uur)

Schoutstraat – Weverstraat  – Den Eigen

2e stop kapel Den Eigen

Den Eigen –  Raadhuisstraat – Raadhuisplein

Afsluiting bij de kapel op het Raadhuisplein

Volgorde sacramentsprocessie

 • Acolieten met het processiekruis
 • Vaandeldragers (St. Sebastianus- en Mariavaandel)
 • Koninklijke Harmonie “Unie”
 • Parochianen
 • Gemengd Kerkelijk Koor en Seniorenkoor
 • Leden van het kerkbestuur
 • Vaandeldragers (H. Sacrament- en Gezinsvaandel)
 • Communicantjes met begeleiding
 • Misdienaars en acolieten met flambouwen en wierookvaten
 • Priester met het Allerheiligste
 • Schuttersgilde

 

LEZING MGR. SCHRAVEN

Mgr. SchravenDe Thomas a Kempis-groep organiseert maandag 17 juni om 20.00 uur in het kerkzaaltje te Baarlo een lezing over mgr. Schraven. Hij werd geboren in Lottum en groeide op in Broekhuizenvorst. Hij werd priester bij de Lazaristen en vertrok als missionaris naar China waar hij later bisschop werd. In 1937 weigerde hij vrouwelijke vluchtelingen af te staan aan het Japanse leger als ‘troostmeisjes’. Hij en acht metgezellen werden om die reden gemarteld en vermoord door het Japanse leger.

Dhr. Vincent Hermans, secretaris van de Mgr. Schraven Stichting, komt de lezing geven.

OM OVER NA TE DENKEN

om over na te denkenGa en onderwijs alle volkeren en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij zijn kinderen van de Drie-Ene-God: kinderen van de Vader, broers en zussen van de Zoon en woonplaatsen van de Heilige Geest. Daarom zijn wij God dankbaar dat we mogen deelnemen aan het mysterie van Zijn leven. Om dat goed te kunnen doorzien is wijsheid nodig. Van alle eeuwigheid wordt de wijsheid in Gods nabijheid aangetroffen. De Wijsheid vormt een eenheid in Gods leven, in Gods werkzaamheid, in het leven van de mensen en in het leven van de schepping.

Onze vriend Paulus, een diepgelovig, vurig en heilig mens, stelt in zijn brieven het geloof in Jezus Christus centraal. Door, met en in Jezus ligt de weg naar God open, God is een God van liefde.

Het Evangelie van Johannes spreekt over de innige verbondenheid van Jezus met zijn Vader en met de Heilige Geest. In het kruisteken belijden wij de eenheid en werkzaamheid van de levende God. God wil leven in de mensen en in de Kerk. Het is zijn welbehagen om met de mensen samen te leven. Laten we dan God loven en danken, ieder ogenblik in het Allerheiligste en Aller-goddelijkste Sacrament.

KINDERHOEKJE

Kind en geloof

Opzij opzij!

Alle grote mensen opzij!
Want wij mogen erbij!

Onze lieve Heer zei het Zelf hoor!
Dus uit de weg! We mogen erdoor!

Zeg meneer, kijk niet zo sip
Hoorde U het niet?  U moet zijn zoals ik!

Ik wil rennen naar de Heer
En Hem omarmen een keer!

opzij! toe, nu!
ja mevrouw, ook u!

dus als u nu even niet zeurt,
wij zijn aan de beurt!

Niemand houdt ons tegen
Want wij krijgen de zegen!!

Marc. 10:13-16 En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken,
doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag,nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen,verhindert ze niet; want voor deze kinderen  is het Koninkrijk der hemelen Voorwaar, Ik zeg u:Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

DRIE-EENHEID

Drie EenheidWij zouden kunnen zeggen dat ons leven geheel en al door de heilige Drie-eenheid is omsloten. Denken wij aan het doopsel (ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) , aan het sacrament van de boetvaardigheid (ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest). Aan het sterfbed zegt de priester: “Vertrek christenziel uit deze wereld in de naam van God van den almachtige Vader, die u heeft geschapen, in de naam van de Zoon, die voor u heeft geleden, in de naam van de Heilige Geest, die in u uitgestort is. Het leven van de christen begint en eindigt in de naam van de allerheiligste Drie-eenheid. Daarom begint en eindigt iedere dag, ieder werk, ieder gebed met het kruisteken en de woorden: “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”.

-Vader, u wilt voor ons een liefdevolle Vader zijn in al wat ons overkomt.

-Jezus, u bent de Redder en Leidsman, die uit liefde voor ons gestorven is.

-Heilige Geest u bent het vuur en de kracht in ons hart.

Klinkt dit niet als een dagelijkse toewijding aan de heilige Drie-eenheid en als voortdurende hernieuwing van de doopbeloften?

GEDICHT DRIEVULDIGHEID

Zalig licht Drievuldigheid

O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.

U loven we in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Aan God de vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.

Ambrosius 

GELOVEN IS DE MOEITE WAARD

Geloof

Geloven is de moeite van het proberen waard.

’t Is net een estafette, waar één de prijs vergaard.

Maar hier, in deze wedloop krijgt elk van ons een prijs;

in avondmaal en in doop is Gods hand Zijn bewijs.

Geloven is de moeite van het ontdekken waard.

Zoek jij naar troost en liefde, de Bijbel is je kaart;

gebed mag je kompas zijn, de psalmen je stuurwiel;

je anker is het refrein dat vaststaat in je ziel.

 Geloven is de moeite van het beleven waard.

Is dit je kracht, je sterkte, word je door God bewaard.

Een rots om op te bouwen, adem om mens te zijn,

je medemens vertrouwen, er voor de ander zijn.

Geloven is de moeite van het benoemen waard.

Jouw naam als bondgenote van God brengt jou in kaart.

Als bruid van God, je Schepper, draag jij ’t geloven uit.

Geloven, het gaat dieper wanneer jij je meer uit.

Onbekend

 

IK WENS…….

Uit de wensboom van Sevenum

Dat de bouw van onze woning mag voltooien

Dat mijn ganse familie gezond blijft