WELKOM

30 MENSEN

Buiten bovenstaande maatregelen willen we alle parochianen vragen om gebruik te maken van beide zijbeuken, zeker tijdens de weekendvieringen. Hier zijn volop zitplaatsen en zo kunnen we goed gespreid in de kerk zitten. Tevens het verzoek om kerkbezoek te spreiden. Er zijn meer vieringen dan alleen op zondag. Er is om de week een H. mis op zaterdag en U kunt ook kiezen voor een mis door de week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 18.30 uur. We willen de drukte, vooral op zondag zoveel mogelijk spreiden over de hele week. Als u zich desondanks onprettig voelt in de drukte, dan raden we u aan om thuis te blijven.
Wij zijn samen kerk, samen verantwoordelijk om de richtlijnen te volgen.

CORONA MAATREGELEN

Om de kerk open te houden, vragen we u om de maatregelen goed in acht te nemen: blijf thuis bij verkoudheidsverschijnselen en houdt 1.5 meter afstand. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Draag een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerk. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Op de kerkdeuren vindt u de verdere richtlijnen. Als er vragen zijn horen wij dat graag.

REGISTRATIE

De registratie van kerkgangers gaat ook gewoon door. Ons team staat op zaterdag en zondag voor u klaar om u welkom te heten en te helpen bij het registreren. Ook zij zullen mondkapjes dragen. Houdt ook hier de anderhalve meter afstand in acht. Zowel met het registratie team als met elkaar.

ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN, ALLERZIELENLOF

Op zondag 1 november vieren wij het hoogfeest van Allerheiligen.
Allerheiligen vieren mag betekenen, dat wij onze toekomst vieren: het zien van God in de gemeenschap van alle heiligen.
Kent U zelf nog een heilige?
Een heilige kun je in je leven toelaten als een soort coach om jou te helpen om een zinvol leven met God op te bouwen.
Veel heiligen hebben ‘technieken’ ontwikkeld om dit doel te bereiken. Denken wij maar aan de stichters van de kloosterorden: Benedictus, Bernardus, Theresia van Avila, Franciscus van Assisi of de heilige Clara. In onze tijd zijn vooral Moeder Theresa en pater Pio bij velen bekend.
Mogen de heiligen ons helpen om God te ontdekken als een fundament voor ons leven.
Op maandag 2 november vieren wij Allerzielen. Deze viering is bedoeld als een moment van troost voor de nabestaanden maar vooral ook als een gebedsmoment om allen die gestorven zijn aan Gods liefde toe te vertrouwen.
Mogen onze overledenen tot het volle mens zijn komen en dus God zien.
kapelaan Pierik

ALLERZIELEN LOF

Dit jaar komt het Allerzielen lof in de kerk te vervallen. Wel gaat de zegening van de graven op het kerkhof gewoon door. Hier zullen ook de namen van de overledenen gelezen worden. Het zegenen van de graven zal zijn op zondag 1 november en begint in Kronenberg om 14.30 uur en in Sevenum om 15.45 uur.
In de kerk van Sevenum zal wél tussen 14.00 en 15.00 uur uitstelling van het Allerheiligste zijn.

SAAMHORIGHEID

Zondag 1 november (Allerheiligen) om 18.00 uur worden alle inwoners verzocht om een brandende kaars voor het raam of in de voortuin te zetten. De kerkklokken zullen dan luiden.
Hiermee geven we in deze moeilijke corona-tijd een teken van saamhorigheid.
In Sevenum is een werkgroep begonnen met het organiseren van een Corona- Herdenkingsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst – bedoeld voor ALLE slachtoffers van dit verschrikkelijke virus – was al gepland, maar zal nu worden gehouden als het weer mogelijk is.
Denk hierbij aan overledenen, aan families die geen waardig afscheid konden nemen, aan mensen die geen bezoek mochten ontvangen, aan mensen die hun baan of bedrijf verloren, aan communiekantjes die hun eerste communie niet konden vieren, enz.
Het is een herdenkingsviering voor IEDEREEN, die op welke wijze dan ook verdriet ondervond en nog steeds ondervindt.
De leden van de werkgroep wensen u allen heel veel sterkte en saamhorigheid!

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’
Wat is dat, nederig van hart zijn. En hoe doe je dat?
Nederig van hart, of arm van geest, ben je, als je je niet groot en stoer en sterk maakt tegenover God. Als je gering en bescheiden, ontvankelijk en nederig het koninkrijk der hemelen wilt ontvangen in je hart, als een gave, een godsgeschenk.
Nederig van hart ben je als je alle grootspraak en hoogmoed aflegt en als je je eigenwijsheid laat varen omdat je weet dat je in het verwerven van de wijsheid van de Heer afhankelijk bent.
Nederig van hart is hij die een geestelijke bedelaar is geworden, die niet te trots is om zijn hand open te houden voor het ontvangen van het geestelijke heil.
Armen van geest hebben geen pretenties.
Ze verwachten het heil niet van hun geestelijke kracht en hun verstandelijke vermogens.
Ze vullen hun geest met het verlangen naar en de verwachting van de Heer.
Armen van geest leven met een innerlijke leegte die bestemd is voor Gods tegenwoordigheid.
Hij is de grote hemelse Gast is hun leven, degene die leven geeft, degene die leidt, degene die in hen tot leven mag komen.
Laat ons arm worden, nederig, klein, leven in volle overgave aan Hem, opdat zijn liefde steeds weer opnieuw geopenbaard mag worden, ook door ons heen

GIJ HEBT MIJ ’T EERST BEMIND

Gij hebt mij ’t eerst bemind, o God.
De hele dag,
Het hele leven door
Bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij het eerst bemind.

Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

Als in de dag
ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.
Sören Kierkegaard

Jouw waarde hangt niet af van je uiterlijk, je prestaties, je mislukkingen of je fouten, van wat anderen van je vinden of hoe je jezelf beoordeelt, maar van God. Je bént al geliefd, dat hoef je niet via iets of iemand anders te veroveren.
Wat heerlijk om te weten, dat er van me gehouden wordt.
Al ben ik verre van volmaakt, er is perfecte Liefde.
Onvoorwaardelijk.

ALLERZIELEN 

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Op Allerzielen -2 november- herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.
De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.
Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.
Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus
gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Men geloofde dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken.
Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer vastgelegd dat er een vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen.
Door de vaststelling van de gedenkdag op 2 november wordt de band van deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aangezicht leven als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt.

QUOTE

Bedenk dat niets klein is in de ogen van God. Doe alles wat je doet met liefde.

Theresia van Lisieux

SCHOENDOOSACTIE

De gevulde en versierde schoendozen blijven binnen komen. Zowel jong als oud is erg creatief bezig geweest. We zijn iedereen die meedoet aan de schoendoosactie, erg dankbaar!
Wil je ook een schoendoos versieren en vullen, dan ben je van harte welkom om dit thuis te doen. Een formulier met alles wat erin mag (en niet mag!) kun je krijgen op het parochiehuis. Hier kun je elke maandagochtend terecht. Kijk ook even op de site: https://schoenendoosactie.nl/. Dan kun je alvast beginnen met versieren en vullen. Je kunt de gevulde dozen inleveren tot uiterlijk maandag 23 november. Voor meer informatie of een folder kun je ook contact opnemen met info@parochie-sevenum.nl.

VOEDSELBANK

U kunt uw producten voor de voedselbank nog steeds in leveren in de Mariakapel. Deze is dagelijks geopend. In deze tijd waarin veel mensen hun bestaanszekerheid verliezen wordt steeds vaker beroep gedaan op de voedselbank. Uw steun blijft dus hard nodig.
De voedselbank heeft een boodschappenlijstje gemaakt met producten die langer houdbaar zijn en dus zeer welkom zijn. Het gaat om: maaltijdsoepen, peulvruchten, havermout, vis in blik, groente of fruit in pot of blik, koffie en thee, volkorenpasta, couscous, zilvervlies of meergranenrijst, olie (zonnebloem of olijf).
Dank u wel voor al uw gulle giften.